Contractes

Com ha de ser un contracte entre creadors de contingut i marques?

Com a tònica habitual, els contractes que se signen entre anunciants o empreses i els Influencers solen ser contractes d'obra o de prestació de serveis. Aquests contractes hauran de ser escrits clars sense perdre el rigor necessari per a la vinculació contractual, però sense caure en el clàssic i interminable contracte en el més estricte sentit jurídic, i haurà de contindre com a mínim els següents punts:


La inclusió d'un model, guió o protocol d'actuació en el qual es definisquen clarament les accions a realitzar per part de l'Influencer com, per exemple, que contingut haurà de publicar-se de manera obligatòria, com es desenvoluparà l'esment de la marca o producte, l'ús de determinada robes o complements, etc.

La quantitat de continguts que l'Influencer haurà de crear a favor de la marca, així com els períodes de temps en què l'Influencer realitzarà les accions acordades.

La necessitat que els continguts publicitaris estiguen intrínsecament lligats dins del termini i en la forma escaient als propis de l'Influencer.

La ubicació i els mitjans tècnics necessaris per a assegurar l'èxit de la campanya.

La remuneració pactada entre les parts per la prestació dels serveis.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Les causes de dissolució del contracte i la seua vigència.

En el seu cas, la inclusió de condicions d'exclusivitat amb la marca.

Per què triar un contracte de prestació de serveis?

El contracte de prestació de serveis és el més apropiat en aquests casos perquè es tracta d'un document en el qual es recullen totes les condicions i aspectes del servei que prestarà el professional, en aquest cas l'Influencer, i mitjançant el qual l'empresa o anunciant es compromet a pagar una compensació econòmica pels referits serveis degudament prestats.


A més, quan les condicions d'una prestació de serveis queden correctament acordades per escrit, es podrà exigir el seu compliment judicialment en cas que esdevinguera qualsevol discrepància en el futur entre les parts.


Altres aspectes importants a tindre en compte quan treballem amb Influencers

Els aspectes addicionals que s'hauran de tindre en compte a l'hora de treballar amb un Influencer haurien de ser, en primer lloc, seleccionar a l'Influencer adequat en funció del públic objectiu de la publicitat, i, en segon lloc, triar a un Influencer que veritablement crea en el producte o marca, s'identifique amb l'i sàpia transmetre o comunicar adequadament la filosofia i professionalitat de la marca.


En definitiva, el més important per a les empreses o marques és trobar a un Influencer que tinga una potent interacció amb els seus seguidors i bons dots de comunicació per a donar a conéixer els seus productes o serveis, assegurant-se que els valors d'aquest estiguen en connexió amb els seus.